Reference

 

Průřez projekční činností posledních let

Bezbarierové pěší trasy Kařez

 • projekt, přípravu a technický dozor staveb
 • součinnost na zajištění dotací

Stavební úpravy ulic K Draganci, Nad dráhou a Studentská II. část v obci Vejprnice

 • projekt, přípravu a technický dozor staveb
 • přestavba místní komunikace K Draganci z kategorie „C“ na „D1“
 • stavební úpravy místní komunikace kategorie „C“ Nad dráhou
 • vozovka z asfalto-betonu
 • po obou stranách silnice podélná stání
 • vjezdy, parkovací stání a chodníky z betonové dlažby

Stavební úpravy ulice Dr. E. Beneše s okružní křižovatkou v Horšovském Týně

 • rekonstrukce místní komunikace II/200 včetně připojení silnice II/197 malou okružní křižovatkou
 • obě komunikace jsou obousměrné dvoupruhové s asfaltovou vozovkou
 • zohlednili jsme zvýšené účinky TNV od pomalé a neplynulé dopravy při vjezdu na kruhový objezd

Domažlická ulice, Horšovský Týn

 • úpravy komunikací a terénní úpravy zahrnovaly komunikaci funkční kategorie B a komunikace obytné oblasti MK C
 • součástí stavby byly sjezdy na jednotlivé pozemky, dopravní značení, odvodnění a zemní práce související s realizací komunikací a prodloužení vodovodu
 • řešení doprovodného pěšího chodníku a křižovatkových napojení s nezbytnými úpravami
 • z inženýrských sítí jsme navrhovali VO v celém rozsahu stavebních úprav, přeložky NN do země, přeložku vzdušného sdělovacího kabelu a nový úsek dešťové kanalizace

Obytná zóna Ústavní, Dobřany

 • projekt a příprava staveb
 • nová obytná zóna je navržena převážně na pozemcích, které byly využívány jako pole
 • výstavba komunikací a inženýrských sítí je zkoordinována se stávajícími vedeními
 • nové inženýrské sítě jsou umístěny tak, aby byly provozovateli lehce přístupné
 • dokumentace stavby řešila dopravní infrastrukturu formou komunikací MK D1
 • vozovka z asfalto-betonu, vjezdy, parkovací stání a chodníky z betonové dlažby

Stavební úpravy místní komunikace, chodník pro pěší v Dnešicích

 • projekt a příprava staveb
 • rekonstrukce místní komunikace uvnitř zástavby
 • silnice je provedena jako netuhá konstrukce, pojezdové části komunikací z asfalto-betonu včetně parkovacích ploch a připojování ostatních ÚK

Obytná zóna II. etapa a obytná zóna Pod Malincem a Na zbytkách, Štěnovice

 • předmětem zakázky byla páteřní komunikace, vedlejší komunikace a propojovací chodník
 • výstavba komunikací se skládala ze stavebních úprav zajišťujících bezpečný pohyb chodců a vozidel, zavedení prvků pro bezpečné míjení a otáčení vozidel, zajištění normových šířek pro přístup vozidel IZS
 • další úpravy zahrnovaly sjezdy na pozemky, dopravní značení, odvodnění a zemní práce
 • součástí bylo řešení doprovodného pěšího chodníku a křižovatkových napojení s nezbytnými úpravami

Rekonstrukce místní komunikace s napojením na silnici II/605 vč. potřebné infrastruktury, Kařez

 • projekt a příprava staveb
 • stavební úpravy za účelem převedením komunikace do funkční skupiny D1 (obytná zóna) a vytvoření chodníkových napojení na zbytek obce
 • řešila se bezpečnost chodců i vozidel, sjezdy na pozemky, dopravní značení, odvodnění a zemní práce související s realizací komunikací a oprav dešťových kanalizací
 • změny zahrnovali též realizaci doprovodného pěšího chodníku, křižovatkových napojení a inženýrských sítí

Klenčí pod Čerchovem

 • řešení dopravní infrastruktury stávajících komunikací kategorie C přestavbou na MK C a MK D1
 • úpravy komunikací a terénu zahrnovaly též sjezdy na jednotlivé pozemky,dopravní značení, odvodnění a příslušné zemní práce
 • součást změn tvořil doprovodný pěší chodník, křižovatková napojení s nezbytnými úpravami a realizace inženýrských sítí

Stavební úprava ulice Na Vilově v Chrástu – MOK 5/20 D1

 • vyřešení nevhodného křižovatkového uzlu a stavební úpravy místní komunikace

Parkoviště Vodárna Plzeň

 • stavební úpravy za účelem zhotovení parkovacích míst pro osobní automobily zaměstnanců vodárny včetně ostrůvků se zelení a stromy

Polní cesty

Propustky

Areály SÚS Domažlice a Horšovský Týn

Výspravy krytů komunikací